Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztatónkban olvasható, hogyan gondoskodunk felhasználóink adatainak védelméről.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám körút 10., cégjegyzékszám: 13-09-166874, adószám: 14003381-2-13; a továbbiakban mint „Társaság”) a GDPR-ból (azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről), valamint a hatályos magyar adatkezelési jogszabályokból eredő kötelezettségeinek eleget téve a következők szerint tájékoztatja ügyfelét (a továbbiakban mint „Ügyfél”).

A Társaság az iscd3d.hu honlapon keresztül általa gyártott termékek értékesítésére irányuló kereskedelmi tevékenységet folytat.

A Társaság tevékenységével összefüggésben természetes személy ügyfelek (és eképpen az Ügyfél) személyes adatait kezeli. A Társaság ezen adatokat a Társaság honlapja (isc3d.hu) és a honlapon keresztül üzemeltetett webáruház által gyűjti és kezeli. Jelen Adatkezelési tájékoztató célja az Ügyfelek tájékoztatása a Társaság honlapja általi adatkezeléssel kapcsolatban.

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezései valamelyikében a fentiek alapján változás állna be, az Adatkezelési tájékoztató hatályos verzióját – hatályba lépésének napja megjelölésével – weboldalunkon tesszük közzé.

1.1 Fogalmak

Az Adatkezelési tájékoztató érthetőség, egyértelműség, világos és egyszerű nyelvezettel történő tájékoztatás elveinek történő megfelelése érdekében a Társaság a jelen tájékoztató 1. számú mellékletében ismerteti a tájékoztatóban használt fogalmak jelentését, valamint az adatkezelés elveit a GDPR-ban rögzítettekkel összhangban.

1.2 A Társaság, mint adatkezelő személye és elérhetőségei

Figyelemmel arra, hogy a Társaság az Ügyfél adatait közvetlenül gyűjti (szerzi be), a GDPR 13. cikke szerint az alábbiakról a tájékoztatja az Ügyfelet:

 • adatkezelő és képviselőjének kiléte és elérhetősége:, EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám körút 10., képviselője: Kőfalvi Tamás ügyvezető és Dr. Kőfalvi Gyula ügyvezető;
 • kapcsolattartó személy neve és elérhetőségei adatvédelmi ügyekben: Tugyi Richárd, tugyi.richard@isc3d.hu, (+36 28 510 191);
 • adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei: a Társaságnál adatvédelmi tisztviselő nem működik.

A Társaság a GDPR 13. cikk szerinti további kötelező adatokról a tájékoztató további részeiben értesíti az Ügyfelet. Az Ektv. 4. § szerinti adatokat a Társaság az Általános Szerződési Feltételeiben teszi közzé.

1.3 A Társaság által az Ügyfélről kezelt személyes adatok

A Társaság a GDPR 13. cikke alapján az alábbiak szerint tájékoztatja az Ügyfelet a személyes adatai kezelésének jogalapjáról, az adatok kezelésének céljáról, valamint a címzettek kategóriájáról:

A Társaság az Ügyfél adatait az alábbi jogalapok alapján kezeli (az egyes adatokhoz tartozó jogalapok a későbbiekben kerülnek részletesen kifejtésre):

 • (A) jelölésű jogalap – szerződés teljesítése: ebben az esetben a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ügyfél az egyik fél (pl. adásvételi szerződés), vagy az a szerződés megkötése előtt az Ügyfél kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, miszerint e jogalaphoz tartozó adatok a szerződés megkötésének előfeltételét képezik.

 • (B) jelölésű jogalap – Ügyfél hozzájárulása: ebben az esetben az Ügyfél hozzájárulást adott a személyes adatai kezeléséhez egy vagy több meghatározott célra – [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

A Társaság a hozzájárulás megadása előtt minden esetben tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt a Társaság, külön is felhívja minden Ügyfél figyelmét arra is, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adataival kapcsolatban az Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

 • (C) jelölésű jogalap – jogos érdek: ebben az esetben az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé – [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

Ezen jogalap esetében a Társaság köteles érdekmérlegelést végezni. Az ún. érdekmérlegelési teszt során a Társaság objektív szempontok alapján dönti el, hogy az adatkezeléssel szembeni ügyfél érdekek elsőbbséget élveznek-e a Társaság által meghatározott célokkal szemben. Az érdekmérlegelési teszt során a Társaság kiemelten figyelembe veszi az alábbiakat:

 • a választott módszer vagy egyedi technológia, amivel az adatkezelést végzi, szükséges legyen a Társaság jogos érdekei szempontjából;
 • az adatkezelés arányos legyen az üzleti igényekkel, azaz az elérni kívánt céllal;
 • az adatkezelést a lehető legkisebb beavatkozást okozó módon kell végezni és a konkrét kockázati területre kell összpontosítani.

Jogos érdeken alapuló adatkezelés célja lehet például:

 • üzletpolitika javítása,
 • szolgáltatások és termékek fejlesztése érdekében tett intézkedések,
 • jogi eljárásban való részvétel, jogi igények érvényesítése vagy elhárítása;
 • információs rendszerek biztonságának fenntartása.
 • (D) jelölésű jogalap – jogi kötelezettség teljesítése: ebben az esetben a Társaság abból a célból kezeli az Ügyfél személyes adatait, hogy a Társaság a hatályos jogszabályok (például Sztv. 169.§ (2) bekezdése, Áfa tv. 169.§ e) pontja) által részére meghatározott jogi kötelezettségeinek eleget tehessen [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]

Ilyen jogi kötelezettség lehet például: számviteli kötelezettségek teljesítése, közigazgatási, hatósági kötelezések teljesítése, hatósági megkeresések teljesítése.

A Társaság tájékoztatja Ügyfeleit, hogy személyes adataik kiértékelése alapján nem történik automatikus döntéshozatal.

1.3.1 A Társaság honlapjának látogatása

Amennyiben valaki a Társaság honlapját (isc3d.hu) látogatja, és más tevékenységet a böngészésen kívül nem végez (például vásárlás), úgy a Társaság honlapja által az alábbi adatokat kezeli.

érintett adat kategóriája

adatkezelés jogalapja

adatkezelés célja

IP cím

jogos érdek (C)

a honlapra látogatók azonosítása, statisztikák, elemzések készítése

érdeklődési körre vonatkozó információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján)

az érintett hozzájárulása (B); jogos érdek (C)

személyre szabott szolgáltatások biztosítása, hirdetések testreszabásának elősegítése, kényelmi funkciók igénybevétele cookie-k alkalmazásával

Személyes adatok forrása:

A Társaság – tárhelyszolgáltatója által – a honlapra történő látogatáskor a felhasználó IP címét automatikusan rögzíti a webszerver forgalmi naplóba, melyet a honlapon található tartalom szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a Társaság jogos érdekére tekintettel kezel. Az automatikusan rögzített IP címeket a Társaság a rögzítésüket követő legfeljebb 7 napig tárolja.

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a honlapra látogatók számítógépén kis adatcsomagot (ún. cookie-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a honlapra látogató törölni tudja a saját számítógépéről, és beállíthatja a böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását letiltsa. A cookie-k alkalmazásának letiltásával ugyanakkor a Társaság honlapjának működése nem lesz teljes értékű. A cookie-k használatával kapcsolatos részletes tájékoztatás a Társaság honlapján közzétett Cookie Tájékoztatóban található.

Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:

A Társaság az automatikusan rögzített IP címeket, valamint a cookie-k alkalmazásával gyűjtött adatokat – tárhelyszolgáltatóján kívül – nem továbbítja más címzettnek.

1.3.2 Regisztráció a Társaság honlapján, Felhasználói fiók kezelése

I. Regisztráció

A Társaság honlapjának megtekintéséhez nem szükséges regisztráció, az Ügyfél regisztráció nélkül – a vásárlás kivételével – hozzáfér a Társaság honlapjának valamennyi funkciójához. (A honlapon történő vásárláshoz előzetes regisztráció szükséges.)

A regisztráció arra szolgál, hogy a regisztráció során létrehozott személyes ügyfélfiókon (felhasználói fiókon) keresztül az Ügyfél a webáruházon keresztül vásároljon, majd a későbbi időpontú ismételt vásárlás esetén gördülékenyebben, gyorsabban juthasson a termékhez a regisztrált Ügyfél. Emellett a fiók létrehozása arra is szolgál, hogy a megvalósított vásárlások státuszát az Ügyfél egyszerűen nyomon követhesse.

A regisztrációval kapcsolatban a Társaság az Ügyfél alábbi személyes adatait kezeli:

érintett adat kategóriája

adatkezelés jogalapja

adatkezelés célja

e-mail cím

az érintett hozzájárulása (B)

az Ügyfél egyedi felhasználói fiókjának létrehozása, valamint az Ügyfél azonosítása

Ügyfél által generált jelszó

az érintett hozzájárulása (B)

az Ügyfél adatainak védelme, annak biztosítása, hogy jogosulatlan személy az Ügyfél fiókjához ne férhessen hozzá

A regisztráció során megadott e-mail cím valódiságát és a valós regisztrációs szándékot a Társaság a regisztráció véglegesítése előtt az e-mail címre küldött hivatkozás megküldése útján ellenőrzi. A regisztráció akkor tekinthető véglegesnek, amennyiben az Ügyfél az e-mail útján kapott hivatkozásra kattintással megerősíti regisztrációs szándékát. Amennyiben az e-mail címre megküldött hivatkozás útján a regisztráció 24 órán belül nem kerül megerősítésre, a Társaság a részére megadott adatokat törli, adatkezelést meg nem erősített regisztráció alapján nem végez.

Személyes adatok forrása:

A Társaság a jelen pontban felsorolt személyes adatokat közvetlenül az Ügyféltől gyűjti, a regisztráció, a vásárlás, illetve a felhasználói fiók használata során a megfelelő cellák Ügyfél általi kitöltésével.

Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:
A Társaság ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a jelen pont szerint kezelt személyes adatokat nem továbbítja más címzettnek.

II. Felhasználói fiók

Amennyiben az Ügyfél vásárlása során a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat rögzít, egyes adatok a felhasználói fiókban is eltárolásra kerülnek. Emellett az Ügyfél jogosult a személyes ügyfélfiókjába egyes személyes adatok feltöltésére (a Társaság által üzemeltetett webshop használata céljából), valamint a feltöltött adatok naprakészen tartása érdekében azok módosítására is. A felhasználói fiókban az alábbi adatok rögzülnek automatikusan a vásárlás során, illetve az alábbi adatok megadására jogosult az Ügyfél saját igénye esetén:

érintett adat kategóriája

adatkezelés jogalapja

adatkezelés célja

vezetéknév, keresztnév

az érintett hozzájárulása (B)

az Ügyfél vásárlásának megkönnyítése azáltal, hogy nem szükséges adatait valamennyi vásárláskor ismételten megadnia

szállítási cím

az érintett hozzájárulása (B)

az Ügyfél vásárlásának megkönnyítése azáltal, hogy nem szükséges adatait valamennyi vásárláskor ismételten megadnia

számlázási cím

az érintett hozzájárulása (B)

az Ügyfél vásárlásának megkönnyítése azáltal, hogy nem szükséges adatait valamennyi vásárláskor ismételten megadnia

az egyes korábbi (teljesült) vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke)

az érintett hozzájárulása (B)

a korábbi vásárlások naplózása a személyes ügyfélfiókon belül egy kényelmi funkció Ügyfeleink számára; az Ügyfél a korábbi vásárlások alapján könnyebben tájékozódhat a korábban megrendelt termék készleten állásáról, esetleges időközbeni árváltozásáról,

A Társaság kiemelten kéri Ügyfeleit, hogy az adatok naprakészen tartásában a felhasználói fiókadatok rendszeres áttekintésével és frissítésével működjenek közre.

A regisztráció során megadott, valamint a felhasználói fiókban tárolt adatokat a Társaság az Ügyfél hozzájárulásával kezeli. Az Ügyfelek a személyes fiókba történő belépést követően bármikor jogosultak arra, hogy a korábban a Társaság rendelkezésére bocsátott adataikat módosítsák. Amennyiben az Ügyfél felhasználói fiókjára a továbbiakban már nem tart igényt, illetve az ott szereplő valamely adatot törölni kívánja, a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelési hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. (Regisztrált fiókja törlését az Ügyfél bármikor kérheti az 1.2. pontban megjelölt e-mail címre [tugyi.richard@isc3d.hu], vagy postai úton elküldött levelében.)

Személyes adatok forrása:

A Társaság a jelen pontban felsorolt személyes adatokat közvetlenül az Ügyféltől gyűjti, a regisztráció, a vásárlás, illetve a felhasználói fiók használata során a megfelelő cellák Ügyfél általi kitöltésével.

Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:

A Társaság ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a jelen pont szerint kezelt személyes adatokat nem továbbítja más címzettnek.

III. Új jelszó igénylése

Amennyiben az Ügyfél elfelejti a felhasználói fiókjához tartozó jelszót, ahhoz ezen okból nem fér hozzá, lehetősége van ideiglenes jelszóval belépnie a felhasználói fiókjába.

Az új jelszó igénylése során a Társaság által kezelt adatok köre:

érintett adat kategóriája

adatkezelés jogalapja

adatkezelés célja

e-mail cím

az érintett hozzájárulása (B)

felhasználói fiókhoz történő hozzáférés lehetővé tétele

ideiglenes jelszó

az érintett hozzájárulása (B)

felhasználói fiókhoz történő hozzáférés lehetővé tétele

Az adatkezelés időtartama: az új jelszó Ügyfél általi megadásáig terjedő időtartam.

Személyes adatok forrása:

A Társaság a jelen pontban felsorolt személyes adatokat részben az Ügyféltől gyűjti (e-mail cím), melyet összevet a korábban megadott adataival. Másrészről pedig a Társaság generál egy új, ideiglenes jelszót, melyet e-mailben küldd meg az Ügyfél részére.

Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:

Az adatkezeléssel érintett harmadik fél kizárólag a Társaság honlapjának tárhelyszolgáltatója.

1.3.3 Feliratkozás a Társaság hírlevelére

A Társaság honlapján – regisztráció nélkül – lehetőség nyílik az e-mail cím megadásával hírlevelek (reklámlevelek) igénylésére. Amennyiben az Ügyfél úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben akciókról, hírekről, illetve a Társaság tevékenységére vonatkozó egyéb információkról értesüljön, úgy a Társaság az Ügyfél e-mail címét hírlevelek e-mailben történő megküldése céljából (is) kezeli.

A regisztrációnak, illetve a vásárlásnak nem feltétele a hírlevelek igénylése, a hírlevélre történő feliratkozás független funkció, a feliratkozás kizárólag az Ügyfél igényén és hozzájárulásán alapul.

Amennyiben egy Ügyfél a Társaság honlapján regisztrál hírlevelünkre, úgy a Társaság az alábbi személyes adatait kezeli:

érintett adat kategóriája

adatkezelés jogalapja

adatkezelés célja

e-mail cím

az érintett hozzájárulása (B)

hírlevelek küldése, közvetlen üzletszerzés és marketing tevékenység

A Társaság ezúton külön is tájékoztatja a hírlevelére feliratkozókat arról, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján jogosultak arra, hogy hozzájárulásukat bármikor visszavonják. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt a Társaság ezúton arra is külön felhívja minden feliratkozó figyelmét, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adataival kapcsolatban jogosultak arra, hogy bármikor tiltakozzanak a rájuk vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

A hírlevélről történő leiratkozás az e-mailben küldött bármely hírlevél legalján szereplő „Leiratkozáshoz kattintson ide!” feliratra kattintással történik, azonban az Ügyfél dönthet úgy is, hogy leiratkozási szándékát a Társaság részére az 1.2. pontban megjelölt címre küldött levélben jelzi.

Személyes adatok forrása:

A Társaság a jelen pontban felsorolt személyes adatokat közvetlenül az Ügyféltől gyűjti, a feliratkozás során a megfelelő cellák Ügyfél általi kitöltésével.

Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:

A Társaság ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a közvetlen üzletszerzés és marketing tevékenység céljából kezelt személyes adatokat nem továbbítja más címzettnek.

1.3.4 Kapcsolatfelvétel e-mailben, vagy közvetlenül a honlapon keresztül, árajánlat kérése

A Társaság szolgáltatásának hatékonysága növelése és Ügyfelei tájékoztatása érdekében:
• az Ügyfelek által az 1.2. pontban megjelölt e-mail címre küldött, valamint
• a Társaság honlapján keresztül küldött üzenetekre (közvetlen üzenetküldés lehetősége)
adott válaszokkal is biztosítja ügyfelei tájékoztatását, mellyel összefüggésben a Társaság személyes adatok kezelését végzi.

Az Ügyfél a honlapon keresztül történő közvetlen üzenetküldés segítségével (Kapcsolat fülön) vagy e-mailben szöveges üzenetet küldhet a Társaság részére, információkat, árajánlatot kérhet, észrevételeket tehet a szolgáltatással kapcsolatban.

A honlapon keresztül történő közvetlen kapcsolatfelvétel, illetve az e-mailben történő megkeresés során a Társaság az Ügyfél alábbi személyes adatait kezeli:

érintett adat kategóriája

adatkezelés jogalapja

adatkezelés célja

vezetéknév, keresztnév

az érintett hozzájárulása (B)

az Ügyfél azonosítása, valamint a Társaság válaszüzenetében a megfelelő megszólítás érdekében szükséges a névadat kezelése

e-mail cím

az érintett hozzájárulása (B)

válaszüzenet küldése

egyéb (Ügyfél által megadott) adat

az érintett hozzájárulása (B)

válaszüzenet küldése

Személyes adatok forrása:

A Társaság a jelen pontban felsorolt személyes adatokat közvetlenül az Ügyféltől gyűjti, a honlapon keresztül történő üzenetküldés során a megfelelő cellák Ügyfél általi kitöltésével.

Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:

Általános megkeresés (információkérés, észrevétel) esetében a jelen pontban megjelölt célból kezelt személyes adatokat a Társaság nem továbbítja más címzettnek.

A Társaság ezúton külön is tájékoztatja a Társaság részére üzenetet küldő Ügyfeleit, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján jogosultak arra, hogy hozzájárulásukat bármikor visszavonják. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

1.3.5 Vásárlás a honlapon keresztül (webshop)

A Társaság honlapján keresztül webáruházat üzemeltet, mely lehetővé teszi az interneten keresztül történő vásárlást Ügyfelei részére.

Vásárlásra kizárólag azon Ügyfél jogosult, aki a regisztrációt (jelen tájékoztató 1.3.2. pont) elvégezte, azaz személyes felhasználói fiókkal rendelkezik.

A Társaság a vásárlással kapcsolatban az Ügyfél személyes adatait a vásárlás fázisaihoz kapcsoltan más-más meghatározott célok érdekében kezeli, melyről az Ügyfél az alábbiakban tájékozódhat.

I. Termék webshopon keresztül történő megrendelése során gyűjtött adatok, szerződéskötési fázis

A megrendelés leadása során a Társaság egyrészről az alábbi személyes adatokat kezeli:

érintett adat kategóriája

adatkezelés jogalapja

adatkezelés célja

vezetéknév, keresztnév

szerződés teljesítése (A),

jogos érdek (C)

vásárló azonosítása, megrendelés teljesítése, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése

lakcím (számlázási cím) [országnév, megye, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó]

szerződés teljesítése (A),

jogos érdek (C)

szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése

e-mail cím

szerződés teljesítése (A)

megrendelés visszaigazolása, egyeztetés az Ügyféllel, termékkel és szolgáltatással (ideértve a termék szállítását is) kapcsolatos visszajelzés lehetőségének biztosítása a szolgáltatás színvonalának folyamatos javítása érdekében

Személyes adatok forrása:

A Társaság a táblázatban felsorolt személyes adatokat közvetlenül az Ügyfeltől gyűjti, a vásárlás (illetve azt megelőzően az ügyfélfiók használata) során a megfelelő cellák Ügyfél általi kitöltésével.

A megrendelés leadása során a Társaság másrészről az alábbi személyes adatot is kezeli:

érintett adat kategóriája

adatkezelés jogalapja

adatkezelés célja

szolgáltatás igénybevételének (vásárlás) időpontja

szerződés teljesítése (A),

jogos érdek (C)

vásárló azonosítása, megrendelés teljesítése, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése;

vásárlás egyedi azonosító kódja

szerződés teljesítése (A)

vásárló és az adott vásárlás könnyebb beazonosíthatóságát szolgálja, valamint online fizetés esetén az Ügyfél adatainak védelmét; (online fizetéskor ugyanis az Ügyfél alábbiakban kifejtett adatai, közöttük a jelen azonosító kerül megküldésre a tranzakciót lebonyolító fizetési szolgáltató részére)

Személyes adat forrása:

A Társaság a táblázatban megjelölt személyes adatot a honlapján keresztül automatizáltan rögzíti.

Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:

Megrendelés esetében a jelen pontban megjelölt célból kezelt személyes adatokat a Társaság nem továbbítja más címzettnek.

II. Termék vételárának teljesítése

a) Online bankkártyás fizetési móddal kapcsolatos adatkezelés

A Társaság webshopjában (a Társaság honlapján keresztül) a kiválasztott és megvásárolni kívánt termékek vételárának teljesítésére az Ügyfél online bankkártyás fizetéssel is jogosult.

Amennyiben az Ügyfél az online bankkártyás fizetési módot választja, a Társaság az Ügyfél bankkártyájának adatai közül az alábbiakat továbbítja a tranzakciót lebonyolító fizetési szolgáltató (címzett) részére:

• vásárlás időpontja;
• vásárló e-mail címe;
• vásárolt termék(ek) – megnevezése, egységára, több termék vásárlása esetén azok összértéke;
• vásárlás egyedi azonosító kódja.

b) Utánvéttel történő fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben az Ügyfél a termék vételárát utánvéttel teljesíti, a Társaság a kézbesítést végző postai szolgáltató részére továbbítja az utánvét összegére vonatkozó adatot is.

c) Átutalással történő fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben az Ügyfél az átutalással történő fizetési módot választja, a Társaság további személyes adatokat nem kezel.

III. Számla kiállításával, megőrzésével kapcsolatos adatkezelés

Az Társaság az általa történt értékesítésről jogszabályokban előírt bizonylatot állít ki, mely érdekében az alábbi ügyfél-adatokat kezeli:

érintett adat kategóriája

adatkezelés jogalapja

adatkezelés célja

vezetéknév, keresztnév

jogi kötelezettség teljesítése (D)

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

számlázási cím (országnév, megye, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó)

jogi kötelezettség teljesítése (D)

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Személyes adatok forrása:

A Társaság a fenti táblázatban felsorolt személyes adatokat közvetlenül az Ügyfeltől gyűjti, a vásárlás (illetve azt megelőzően az ügyfélfiók használata) során a megfelelő cellák Ügyfél általi kitöltésével.

Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:

A termék megvásárlásával kapcsolatos számlakiállítást követően a számlán rögzített személyes adatokat (vezetéknév, keresztnév, számlázási cím) is tartalmazó számlák továbbításra kerülnek a Társaság könyvelését és archiválást ellátó megbízott könyvelő társaság részére.

IV. Termék kiszállításával kapcsolatos adatkezelés

A Társaság a megrendelt terméket postai szolgáltató közreműködésével szállítja ki az Ügyfélhez, mely során az alábbi adatokat kezeli:

érintett adat kategóriája

adatkezelés jogalapja

adatkezelés célja

vezetéknév, keresztnév

szerződés teljesítése (A)

termék kiszállítása során az Ügyfél azonosítása

szállítási cím (országnév, megye, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó)

szerződés teljesítése (A)

termék kiszállítása az Ügyfél által megadott szállítási címre

telefonszám

szerződés teljesítése (A)

megrendelés teljesítése, a termék kiszállítása, a szállítás pontos időpontjának Ügyféllel rövid úton történő egyeztetése, az esetleges szállítási késedelem jelzése az Ügyfélnek

e-mail cím

szerződés teljesítése (A)

szállítással kapcsolatos információk közlése, egyeztetés az Ügyféllel

egyéb adatok

szerződés teljesítése (A)

az Ügyfél által a „Megjegyzés” mezőben esetlegesen megadott személyes adatok célja a termék szállításának teljesítése (például szállítási címhez tartozó kapucsengő száma)

A GLS General Logistics Systems Hungary Kft., mint nyilvántartásba vett postai szolgáltató a Postatv. 54. § (1) bekezdése alapján önálló adatkezelőnek minősül.

Személyes adatok forrása:

A Társaság a fenti táblázatban felsorolt személyes adatokat közvetlenül az Ügyfeltől gyűjti, a vásárlás (illetve azt megelőzően az ügyfélfiók használata) során a megfelelő cellák Ügyfél általi kitöltésével.

Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:

A fent jelzettek szerint a Társaság a kiszállítással kapcsolatos egyes személyes adatokat a postai szolgáltató részére továbbítja az alábbiak szerint:

 • minden esetben továbbított adatok: vezetéknév, keresztnév és a szállítási cím (valamint a megjegyzés fülön esetlegesen az Ügyfél által megadott, szállításhoz szükséges adatok), telefonszám, e-mail cím, a küldemény csomagszáma;
 • utánvéttel történő fizetés esetén továbbított adatok: vezetéknév, keresztnév és a szállítási cím (valamint a megjegyzés fülön esetlegesen az Ügyfél által megadott, szállításhoz szükséges adatok), telefonszám, e-mail cím, a küldemény csomagszáma, csomag értéke, beszedendő utánvét összege.

1.3.6. Minőségi kifogások kezelése, elállás

I. Fogyasztóvédelmi panasszal kapcsolatos adatkezelés

A Társaság, mint vállalkozás a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (2) bekezdése alapján köteles a fogyasztónak minősülő Ügyfél általi, – a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, szóban vagy írásban közölt – panasz fogadására és kezelésére.

A Társaság a fogyasztónak minősülő Ügyfél panaszáról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Visszáru esetén a Társaság a visszárubizonylatot (így az azon szereplő személyes adatokat is) a Sztv. 169.§ (2) bekezdése szerinti időtartamig őrzi.

A Társaság a fentiek alapján a fogyasztónak minősülő Ügyfelek alábbi adatait kezeli:

érintett adat kategóriája

adatkezelés jogalapja

adatkezelés célja

vezetéknév, keresztnév

jogi kötelezettség teljesítése (D)

annak biztosítása, hogy a Társaság a jogszabályi kötelezettségének eleget tehessen

a fogyasztási cikk megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja

jogi kötelezettség teljesítése (D)

annak biztosítása, hogy a Társaság a jogszabályi kötelezettségének eleget tehessen

II. Szavatossági jog gyakorlásával kapcsolatos adatkezelés

Az Ügyfél a vásárolt termék hibája esetén szavatossági igényt érvényesíthet, mellyel kapcsolatban a Társaság az alábbi ügyfél-adatokat kezeli:

érintett adat kategóriája

adatkezelés jogalapja

adatkezelés célja

vezetéknév, keresztnév

jogi kötelezettség teljesítése (D)

annak biztosítása, hogy a Társaság a jogszabályi kötelezettségének eleget tehessen

lakcím

jogi kötelezettség teljesítése (D)

annak biztosítása, hogy a Társaság a jogszabályi kötelezettségének eleget tehessen

a fogyasztási cikk megnevezése, vételára, a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontja, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja

jogi kötelezettség teljesítése (D)

annak biztosítása, hogy a Társaság a jogszabályi kötelezettségének eleget tehessen

A szavatossági igény bejelentése nem minősül a Fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak. A Társaság a fogyasztónak minősülő Ügyfél nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, melyet (és ekként a benne szereplő, fent jelölt személyes adatokat) annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

III. Elállási jog gyakorlásával kapcsolatos adatkezelés

A fogyasztónak minősülő Ügyfél a Társaság ÁSZF-jében is részletezettek szerint elállási jog gyakorlására jogosult. A Társaság az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban is adatkezelést végez, példának okáért:

• a fogyasztót megillető elállási jog gyakorlásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat lát el,
• a visszaérkezett elállási nyilatkozatokat megőrzi.

A Társaság az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban az alábbi adatok kezelését végzi:

érintett adat kategóriája

adatkezelés jogalapja

adatkezelés célja

vezetéknév, keresztnév

jogi kötelezettség teljesítése (D)

annak biztosítása, hogy a Társaság a jogszabályi kötelezettségének eleget tehessen

lakcím

jogi kötelezettség teljesítése (D)

annak biztosítása, hogy a Társaság a jogszabályi kötelezettségének eleget tehessen

termék átvételének időpontja

jogi kötelezettség teljesítése (D)

annak biztosítása, hogy a Társaság a jogszabályi kötelezettségének eleget tehessen

Személyes adatok forrása a jelen 1.3.6. pontban felsorolt adatkezelések esetében:

A Társaság a jelen pontban felsorolt személyes adatokat az Ügyféltől gyűjti, melyeket összevet a korábban megadott, illetve a rendszer (honlap) által tárolt adatokkal.

Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:

A Társaság ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a jelen (1.3.6.) pont szerint kezelt személyes adatokat az ellenőrző hatóságokon, felügyeleti szerveken kívül nem továbbítja más címzettnek.

1.3.7. Közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos adatkezelés

A webáruházon keresztül történő vásárlás során külön check-box bejelölésével az Ügyfél hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az alábbi személyes adatait a Társaság marketing célokból (közvetlen üzletszerzési tevékenysége során) is kezelje az alábbiak szerint:

érintett adat kategóriája

adatkezelés jogalapja

adatkezelés célja

vezetéknév, keresztnév

az érintett hozzájárulása (B)

közvetlen üzletszerzés körében az Ügyfél azonosítása, megszólítása

telefonszám

az érintett hozzájárulása (B)

közvetlen üzletszerzés körében az Ügyfél részére termékek ajánlása telefonon keresztül

e-mail cím

az érintett hozzájárulása (B)

közvetlen üzletszerzés körében az Ügyfél részére termékek ajánlása e-mailen keresztül

Személyes adatok forrása:

A Társaság a jelen pontban felsorolt személyes adatokat közvetlenül az Ügyféltől gyűjti, a honlapon keresztül történő vásárlás során a megfelelő cellák Ügyfél általi kitöltésével.

Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:

A jelen pontban megjelölt adatokat a Társaság nem továbbítja más címzettnek.

A Társaság ezúton külön is tájékoztatja a Társaság a vásárlás során a megfelelő check-box-ot bejelölő, és ezzel az adatkezeléshez hozzájárulást adó Ügyfeleit, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján jogosultak arra, hogy hozzájárulásukat bármikor visszavonják. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Társaság a hozzájárulás megadásakor tájékoztatta Ügyfeleit, miszerint a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adataival kapcsolatban az Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A tiltakozási joggal kapcsolatos további tájékoztatás jelen Adatkezelési tájékoztató 1.5.7. pontjában található.

1.4. Személyes adatok megőrzési ideje

A Társaság a korlátozott tárolhatóság elve alapján az Ügyfél személyes adatait a kezelés céljainak eléréséhez szükséges (korlátozott) ideig kezelheti az alábbiak szerint:

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

jogi kötelezettség teljesítése

jogszabályban meghatározott ideig

szerződés teljesítése

amíg a teljesített szerződéshez kapcsolódóan jogi igények érvényesítésére sor kerülhet, azaz főszabályként a szerződés teljesítését követő általános öt éves polgári jogi igényérvényesítési határidő lejártáig

a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése

jogos érdek fennállásáig

természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

a létfontosságú érdek védelméhez szükséges időtartamig

az Ügyfél hozzájárulásán alapuló adatkezelés

az adatkezelés céljához igazodó szükséges időtartamig, de legfeljebb a hozzájárulás érintett általi visszavonásáig (amennyiben nincs további fennmaradó vagy alkalmazható jogalap az ilyen személyes adatok további kezelésére)

1.5. Az Ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos, GDPR által biztosított jogai

A Társaság a GDPR 13. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbiakban tájékoztatja az Ügyfelet azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése okán kezelt személyes adatok esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az Ügyfelet megillető adathordozhatósághoz való jogáról.

1.5.1. Az Ügyfél hozzáférési joga [GDPR 15. cikk]

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés célja;
b) az Ügyfél személyes adatainak kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az Ügyfél azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az Ügyféltől gyűjtötte a Társaság (a Társaság tehát az adatok címzettje), a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Ügyfél hozzáférési joga:

a) nem terjed ki az anonim adatokra;
b) a GDPR 15. cikkében foglaltak szerint a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
d) magában foglalja az egyértelműen az Ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Társaság az Ügyfél kérelmére a GDPR 15. cikkében foglaltaknak megfelelően hozzáférést biztosít a személyes adataihoz, amennyiben:

a) az Ügyfél visszaigazolást kér a Társaságtól adatainak kezelésével kapcsolatban; és
b) a Társaság kezeli az Ügyfél személyes adatait; és
c) az Ügyfél hozzáférést kér a személyes adataihoz.

A Társaság átadja az Ügyfél részére a személyes adatainak másolatát, amennyiben:

a) az Ügyfél a Társaságtól visszaigazolást kér a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, és
b) a Társaság kezeli az Ügyfél személyes adatait, és
c) az Ügyfél a személyes adatai másolatát kéri.

Ha az Ügyfél további másolatokat kér a személyes adatairól, a Társaság észszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az Ügyfél viselni köteles.

1.5.2. Az Ügyfél harmadik országokba irányuló adattovábbítás biztosítékaira vonatkozó tájékoztatása [GDPR 15. cikk (1) bek. c) pont]

A Társaság az Ügyfél adatait harmadik országbeli címzettek részére nem továbbítja.

1.5.3. Az Ügyfél helyesbítéshez való joga [GDPR 16. cikk]

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Ügyfél jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Ügyfélnek a pontatlan adatainak helyesbítésére való joga:

a) nem terjed ki az anonim adatokra;
b) a GDPR 16. cikkében foglaltak szerint a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
d) magában foglalja az egyértelműen az Ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Társaság az alábbi esetben helyesbíti az Ügyfél személyes adatait:

a) a Társaság kezeli az Ügyfél személyes adatait, és
b) az adott személyes adatok pontatlanok, és
c) az Ügyfél kéri a személyes adatai helyesbítését.

A Társaság kiegészíti az Ügyfél személyes adatait, amennyiben:

a) a Társaság kezeli az Ügyfél személyes adatait, és
b) az adott személyes adatok hiányosak, és
c) az Ügyfél kéri a személyes adatai kiegészítését.

Az Ügyfél jogosult kiegészítő nyilatkozatot tenni a Társaság felé.

A Társaság az Ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről értesíti a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Társaság azonban nem értesíti a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek értesítése lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az Ügyfelet kérésére a Társaság tájékoztatja a címzettekről.

1.5.4. Az Ügyfél törléshez való joga [GDPR 17. cikk]

A Társaság az alábbi feltételek fennállása esetén az Ügyfél személyes adatainak törlése iránti kérelme alapján köteles törölni az érintett adatokat.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ügyfél személyes adatait, amennyiben:
1) a Társaság kezeli az Ügyfél személyes adatait, és
2) az Ügyfél kéri a személyes adatai törlését, és
3) az alábbiak (a-e) közül legalább egy feltétel megvalósul:
a) a személyes adatok nem szükségesek azon célok elérése érdekében, amely célból azokat a Társaság gyűjtötte, és az Ügyfél nem kéri a törlés helyett az adatkezelés-korlátozását;
b) az adatok kezelése az Ügyfél hozzájárulásán alapul és az Ügyfél visszavonja ezen hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Ügyfél a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján (jelen Adatkezelési tájékoztató 1.5.7. pontjában foglaltak szerint) tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik (ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik)
d) a személyes adatokat a Társaság jogellenesen (jogalap nélkül) kezelte, és az Ügyfél nem kéri a törlés helyett az adatkezelés-korlátozását;
e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
(Az 1-3. pontban foglalt feltételek együttesen mint „Törlési előfeltételek”)

A Társaság a Törlési előfeltételek fennállása esetén sem köteles az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a Társaság az Ügyfél törléssel érintett adatait bármely módon nyilvánosságra hozta és azokat a fentiek alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Ügyfél kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Társaság az Ügyfél személyes adatainak törléséről értesíti a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Társaság azonban nem értesíti a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek értesítése lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az Ügyfelet kérésére a Társaság tájékoztatja a címzettekről.

1.5.5. Az Ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához [GDPR 18. cikk]

Az Ügyfél kérheti a GDPR 18. cikkében foglaltak szerint személyes adatai kezelésének korlátozását, ha az alábbiak valamelyike megvalósul:

a) az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; vagy
b) az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az Ügyfél a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére:

a) nem terjed ki az anonim adatokra;
b) a GDPR 18. cikkében foglaltak szerint a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
d) magában foglalja az egyértelműen az Ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Társaság az Ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról értesíti a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Társaság azonban nem értesíti a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek értesítése lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az Ügyfelet kérésére a Társaság tájékoztatja a címzettekről.

Ha a Társaság a fentiek alapján korlátozza az Ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor kizárólag az alábbiakra jogosult:

a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat;
b) az Ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat;
c) az Ügyfél hozzájárulása nélkül is kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak megvédéséhez.

Amennyiben az Ügyfél adatainak kezelése a fentiek szerint korlátozásra került, a korlátozás feloldásáról a Társaság köteles az Ügyfelet előzetesen tájékoztatni.

1.5.6. Az Ügyfél adathordozhatósághoz való joga [GDPR 20. cikk]

Figyelemmel arra, hogy a Társaság az Ügyfél személyes adatait automatizáltan kezeli, az Ügyfél a hozzájáruláson és szerződés teljesítése érdekében kezelt adatai esetében jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná, emellett jogosult arra is, hogy kérje ezen adatoknak a Társaság által egy másik adatkezelőnek történő közvetlen továbbítását.

Az Ügyfél adathordozhatósághoz való joga:

a) nem terjed ki az anonim adatokra;
b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
d) kiterjed az egyértelműen az Ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

1.5.7. Az Ügyfél tiltakozáshoz való joga [GDPR 21. cikk]

A Társaság külön tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez kezelt adatok esetében az Ügyfél jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak ezen jogalapon alapuló kezelése ellen.

Az Ügyfél tiltakozása esetében a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Társaság rögzíti, hogy az Ügyfél adatait közvetlen üzletszerzés céljából az Ügyfél hozzájárulásával kezeli. A közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatok esetében az Ügyfél bármikor jogosult tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen (ideértve a közvetlen üzletszerzési tevékenység érdekében végzett profilalkotást is), mely az Ügyfél adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonását is jelenti.

Az Ügyfél tiltakozása (és ezzel hozzájárulásának visszavonása) esetében a Társaság az érintett személyes adatokat nem kezelheti tovább.

Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

1.6. Az Ügyfél kérelmeinek ügyintézési határideje

A Társaság az Ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos – 1.5. pont szerinti kérelemnek, és 1.7. pont szerinti panasznak nem minősülő – kérdéseit az 1.2. pontban meghatározott telefonszámon, illetve e-mail címen, vagy pedig az 1.2. pontban rögzített postacímen elérhető adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartója útján válaszolja meg.

Az Ügyfél a jelen tájékoztató 1.5. pontja szerinti kérelmeit az alábbi módon teheti meg:

• írásban, postai úton a következő címzéssel ellátva: 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám körút 10.;
• írásban, e-mailben megküldve a következő címre: tugyi.richard@isc3d.hu.

A Társaság köteles az Ügyfelet indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatni az 1.5. pont szerinti kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a Társasághoz beérkezett, még el nem bírált kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Ügyfél azt másként kéri.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket a kérelem nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Ügyfél panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával is.

Amennyiben a Társaság tudomást szerez arról, hogy már nincs szüksége valamely személyes adatra adatkezelés céljából, a Társaság köteles az érintett személyt írásban (ideértve az elektronikus tájékoztatást is) tájékoztatni:

• az érintett adatról; és arról, hogy
• az adatok kezelésére a GDPR 17. cikk (3) bekezdése sem ad lehetőséget; és
• amennyiben az érintett a tájékoztatástól számított 1 hónapon belül nem él a GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jogával, a Társaság rendes felülvizsgálati és törlési eljárás keretén belül az érintett adatot véglegesen törli; és
• amennyiben az adatkezelés korlátozását kéri (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez), tájékoztatást kérhet azon címzettekről, akinek a Társaság az érintett adatot továbbította.

Amennyiben a Társaság tudomást szerez arról, hogy valamely személyes adat kezelését jogellenesen végzi, köteles az érintett személyt írásban (ideértve az elektronikus tájékoztatást is) tájékoztatni arról, hogy:

• a Társaság mely személyes adatait kezeli jogellenesen (például jogalap nélkül); és
• az adatok kezelésére a GDPR 17. cikk (3) bekezdése sem ad lehetőséget; és
• amennyiben az érintett a tájékoztatástól számított 1 hónapon belül nem él a GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jogával, a Társaság rendkívüli törlési eljárás keretén belül az érintett adatot véglegesen törli; és
• amennyiben az adatkezelés korlátozását kéri, tájékoztatást kérhet azon címzettekről, akinek a Társaság az érintett adatot továbbította.

1.7. Panasz benyújtásához való jog

A Társaság a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatja az Ügyfelet, hogy amennyiben álláspontja szerint a Társaság az adatkezelése során a GDPR-ban foglaltakat nem tartotta be, és ezzel a személyes adatainak kezelése során az Ügyfél jogait megsértették, jogosult a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani.

A jogsérelem hatékony orvoslása érdekében javasoljuk, hogy az Ügyfél panasz tételét megelőzően a vélt jogsérelmet a jelen Adatkezelési tájékoztató 1.2. pontjában megjelölt kapcsolattartó részére jelezni szíveskedjen. Az egyeztetés lefolytatása az Ügyfél panasztételi jogát nem zárja ki, azonban annak sikeres volta esetén a felek közötti jogvita közvetlenül orvosolható.

Az Ügyfél a fentieken túl jogosult bírósági eljárást indítani, mely során dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A felügyeleti hatóság aktuális elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36(1)391-1400
fax: +36(1)391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

1.8. A jelen tájékoztató módosításának joga

A Társaság fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Társaság az Adatkezelési tájékoztató módosítása esetén a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az Ügyfelet.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A. Az Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak:

a) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

b) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

c) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

d) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

e) álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

f) címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

g) felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

h) fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

i) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

j) közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére;

k) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

B. Az adatkezelés elvei

A Társaság az Ügyfél személyes adatainak kezelése során legalább az alábbi elveket érvényesíti:

a) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a Társaság köteles az ügyfelek személyes adatait jogszerűen és tisztességesen, valamint az ügyfelek számára átlátható módon, megfelelő jogalapon kezelni;

b) célhoz kötöttség: a Társaság csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtheti az ügyfelek személyes adatait, és azokat nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, azzal, hogy a GDPR 89. cikke (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés;

c) adattakarékosság: a Társaság által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;

d) pontosság: a Társaság által kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;

e) korlátozott tárolhatóság: a Társaság köteles a személyes adatokat olyan formában tárolni, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor;

f) integritás és bizalmas jelleg: oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;

g) elszámoltathatóság: a Társaság felelős a fenti (a-f) pontokban foglalt) elvek betartásáért, továbbá képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

C. Alkalmazandó jogszabályok

A Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

COOKIE HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Az EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám körút 10., cégjegyzékszám: 13-09-166874, adószám: 14003381-2-13; a továbbiakban mint „Társaság”) weboldala (isc3d.hu) a testre szabott kiszolgálás érdekében anonim felhasználó-azonosítókat, azaz ún. „cookie”-kat (sütiket) használ, amellyel összefüggésben a Társaság az alábbi tájékoztatást adja.

Mi is az a cookie?

A cookie-k (sütik) olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozatok, információs fájlok, amelyeket a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el, és amelyek így lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen (például tárolják a felhasználók preferenciáit és beállításait; segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését). A cookie-ban tárolt jelsorozat azonban önmagában csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas, nem képes egyedileg is azonosítani a felhasználót. A Társaság weboldalán használt cookie-k nem tartalmaznak vírusokat, és nem okoznak kárt a felhasználó számítógépében, továbbá magas szintű titkosítás segítségével biztonságosan védve vannak az ellen, hogy azokhoz illetéktelen harmadik fél hozzáférjen.

Miért használunk cookie-kat?

A cookie-k használata számos előnnyel jár az információs szolgáltatások területén, így például megkönnyítik a felhasználók böngészését, növelik a felhasználói élményt, megakadályozzák, hogy a felhasználóknak minden egyes honlapra lépéskor újra be kelljen állítaniuk az oldal általános beállításait, elősegítik a weboldali teljesítményének és szolgáltatásainak fejlesztését, valamint célzott hirdetések elhelyezését teszik lehetővé a felhasználó számára.

A Társaság weboldala részben olyan cookie-kat (sütiket) alkalmaz, amelyhez a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglaltak alapján nem szükséges a felhasználó hozzájárulása, részben pedig olyan cookie-kat (sütiket), melyek használata a felhasználó előzetes hozzájárulásán alapul. A felhasználó ezen önkéntes hozzájárulását aktív, tevőleges magatartásával, a cookie-k használatára vonatkozó figyelemfelhívás felugrásakor az „ELFOGADOM” gomra kattintással tudja megadni. A cookie-k mindkét kategóriájának közös vonása, hogy azok alkalmazásáról a Társasának részletes tájékoztatást kell adnia, amely tájékoztatási kötelezettségének a Társaság ezúton tesz eleget.

A Társaság weboldala által használt cookie-k típusai

Munkamenet (session) cookie

Ezek a sütik szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék a Társaság weboldalát, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkcióit. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatására vonatkozik, a böngészés befejeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Ezen sütik a lenti táblázatban funkcionalitás céllal kerültek jelölésre.

Nyomon követő (reklám) cookie

Ezek a sütik segítenek a látogatásokat és a weboldalunkon zajló tevékenységet, a felkeresett oldalakat és a követett hivatkozásokat nyomon követni. Lehetővé teszik, hogy az egyes látogatásokat a látogató által önkéntesen megadott információval összekapcsoljuk. Ezt az információt arra használjuk fel, hogy weboldalunkat és a rajta megjelenő tartalmat jobban a felhasználó érdeklődéséhez igazítsuk. A nyomon követő (reklám) sütik a böngésző bezárásával nem törlődnek, hanem lejárati idejükig a látogató számítógépén vagy a készülékén vannak tárolva. Ezeknek az alkalmazásához a holnapot látogató kifejezett hozzájárulása szükséges, amelyet a látogató a cookie-k használatára vonatkozó figyelemfelhívás felugrásakor az „ELFOGADOM” gomra kattintással adhat meg.

Ezen sütik a lenti táblázatban marketing céllal kerültek jelölésre.

Harmadik fél általi (külső) cookie

Társaság weboldala harmadik féltől származó (külső) sütiket is alkalmaz, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését segítik elő. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A Társaság weboldala példának okáért az alábbi harmadik fél sütijeit használja:

Google Analytics

A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Társaság információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, mint pl. a weboldal mely részére kattintottak, milyen hosszú volt az egyes látogatások / munkamenetek ideje. Ezek az adatok sem tudják a felhasználót személy szerint beazonosítani. Az adatokat a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használjuk fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a felhasználó számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve addig amíg a felhasználó nem törli őket.

Ezen sütik a lenti táblázatban social sharing céllal kerültek jelölésre.

A Társaság weboldala által használt cookie-k adatai

cookie neve

cookie funkciója / adatkezelés célja

cookie élettartama, érvényessége

cookie által gyűjtött és kezelt adatok

 

Funkcionalitás /

Marketing / Social sharing

Session vége / x év / nap

 

1P_JAR .gstatic.com

Google statisztika cookie

 

.

CONSENT WP.2742f6 .gstatic.com

Google statisztika cookie

  

bid_1_password_protected_auth .isc3d.hu

Bejelentkezési állapotot megőrző cookie

  

wordpress_test_cookie WP+Cookie+check .isc3d.hu

Letiltott cookiekat tesztelő WP cookie

  

wp-settings-1 .isc3d.hu

WP beállításokat tartalmazó cookie

  

Cookie-k kezelése

A cookie-t (sütit) a felhasználó törölni tudja saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem / Előzmények / Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A cookie-k (sütik) engedélyezése nem feltétlenül szükséges a weboldal működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. A felhasználó törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen, vagy a weboldal a működése nem lesz teljes értékű.

Copyright © isc3d.hu – Minden jog fenntartva.