Felhasználási feltételek

Industrial Service Center 3D

– hatályos: 2019. január 01. napjától visszavonásig és/vagy módosításig –

A jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák azon rendelkezéseket, amelyek az I. pontban megjelölt szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között elektronikus kereskedelmi szolgáltatás tárgyában létrejövő jogviszony általános feltételeit jelentik.

A Szolgáltató és a Megrendelő jogviszonyára – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az egyes elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra irányuló jogviszony létrejöttének időpontjában hatályos általános szerződési feltételek rendelkezései alkalmazandóak.

I. A Szolgáltató adatai és elérhetőségei

A Szolgáltató neve:

EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:

2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám körút 10.

Fióktelepe:

7150 Bonyhád, 0574/54.

5122 Jászdózsa, 075/26.

6235 Bócsa, 0162/27/A

5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 1.

Cégjegyzékszáma:

13-09-166874

Nyilvántartásba vette:

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Kereskedelmi nyilvántartást vezető jegyző:

Gödöllő Városi Jegyzője

A szolgáltató adószáma:

14003381-2-13

A szolgáltató kamarai tagsága:

 

A szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató megnevezése, székhelye, telephelye, és elérhetőségére vonatkozó adatok:

 

A Szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján nem engedélyköteles.

A Szolgáltatóhoz a Megrendelők az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak:

 • személyes ügyfélszolgálat és nyitva tartás: munkanapokon 9 és 17 óra között;
 • telefonszám és hívásfogadás időpontja: +36 28 510 191; munkanapokon 9 és 17 óra között;
 • e-mail: info@isc3d.hu; arajanlat@isc3d.hu

II. Általános rendelkezések

 • Szolgáltató: az I. pontban megjelölt Szolgáltató
 • Megrendelő/Felhasználó: a Weboldalon található bármely elektronikus szolgáltatásra vagy termékértékesítésre vonatkozóan
 • Szolgáltató részére megrendelést küldő személy és/vagy az a személy, aki a Szolgáltató bármely elektronikus szolgáltatásra vagy termékértékesítésre vonatkozó árajánlatát elfogadja
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

A Megrendelő a megrendelés elküldésével és/vagy a Szolgáltató árajánlatának elfogadásával tudomásul veszi, valamint magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltakat, illetőleg azt a tényt, hogy az itt szabályozott feltételek a felek között létrejövő jogviszony részét képezik.

III. A megrendelés leadásának menete

1. A szolgáltatás tárgya

A szolgáltatás tárgyát az isc3d.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található valamennyi szolgáltatás és kapcsolódó termék (a továbbiakban: Termék) képezik.

2. A megrendelés feltételei

A Megrendelő Termékre vonatkozó megrendelését kizárólag e-mailen, az arajanlat@isc3d.hu címre küldött elektronikus levélben tudja leadni. Az így leadott megrendelés a Szolgáltatónak címzett, szerződéskötési ajánlat megtételére vonatkozó felhívásnak minősül, amely nem minősül ajánlatnak és nem eredményez ajánlati kötöttséget a Megrendelőre nézve. A Termék értékesítésére, mint elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony (szerződés), a Szolgáltató által adott árajánlat – mint a szerződés megkötésére irányuló szándékot egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozat – Megrendelő általi elfogadásával, azaz az ajánlattal való egyetértést kifejező nyilatkozatának megtételével jön létre a jelen ÁSZF II/5. pontjában foglaltak szerint.

3. A Weboldal tartalma

A Termék főbb jellemzőit és lényeges tulajdonságait a Weboldalon található termékleírás és egyéb tájékoztatók tartalmazzák. A Weboldal és a termékleírás téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a Weboldalon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. A Weboldalon szereplő esetleges hibákért és nyilvánvaló elírásokért a Szolgáltatót nem terheli felelősség. A Weboldalon a Termékek mellett esetlegesen feltüntetett képek illusztrációk.

4. A megrendelés módja és menete

A megrendelés leadása regisztrációt nem igényel, az az arajanlat@isc3d.hu címre küldött magyar vagy angol nyelvű elektronikus levélben tehető meg. A Termékek megrendelésekor a Megrendelő legalább az alábbi adatokat köteles rendelkezésre bocsátani, és azokat a megrendelést tartalmazó elektronikus levelében egyértelműen feltüntetni:

 • cégnév (név)
 • szállítási cím
 • számlázási cím (székhely, lakcím)
 • e-mail cím (amennyiben eltér)
 • telefonszám
 • a Termék specifikációja

A Megrendelő az arajanlat@isc3d.hu címre küldött elektronikus levelével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztatót megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja, egyúttal hozzájárulását adja személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerinti kezeléséhez.

A megrendelés elküldése után a Szolgáltató annak kézhezvételét elektronikus úton, haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül megerősíti (a továbbiakban: kézbesítési visszaigazolás). A kézbesítési visszaigazolása igazolja, hogy a Megrendelő megrendelését a Szolgáltató megkapta, azonban nem jelenti a Megrendelő esetleges ajánlatának elfogadását. Amennyiben a kézbesítési visszaigazolás a Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül Megrendelőhöz nem érkezik meg, úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató számára a megrendelés nem vált hozzáférhetővé, így az nem hatályos.

5. A Szolgáltató árajánlata és annak Megrendelő általi elfogadása

A kézbesítési visszaigazolástól számított 48 órán belül a Szolgáltató megküldi árajánlatát (a továbbiakban: árajánlat) a Megrendelő részére, amely a szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatnak, azaz a Ptk. szerinti ajánlatnak minősül. Amennyiben a Szolgáltató árajánlata a kézbesítési visszaigazolástól számított 48 órán belül a Megrendelőnek nem kerül megküldésre, és ugyanezen határidőn belül a Szolgáltató nem kezdeményez a Megrendelőnél az árajánlat megtételéhez szükséges további adategyeztetést sem, azt úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató nem tud a megrendelésben foglaltaknak megfelelő ajánlatot tenni a Megrendelő részére.

Az árajánlat kiterjed valamennyi lényeges kérdésre, így különösen:

 •  a Termék részletes meghatározására,
 • a Szolgáltató teljesítési határidejére,
 • a Megrendelő által fizetendő ellenértékre és annak fizetési határidejére, valamint a fizetés módjára.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató árajánlata nem terjed ki valamely lényeges kérdésre, úgy az nem minősül a Ptk. szerinti ajánlatnak és ekként nem eredményez ajánlati kötöttséget sem.

A Megrendelő az árajánlaton köteles ellenőrizni az általa megadott adatok helyességét és amennyiben az árajánlat valamely adatot tévesen tartalmaz, úgy a Megrendelő köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – Szolgáltatóval e-mail útján haladéktalanul közölni. Az adatok ellenőrzésére és a felmerülő hibák kijavíttatására a Megrendelőnek az árajánlat elfogadásáig van lehetősége.

A Szolgáltató az árajánlatához – annak elküldését követő – 3 munkanapig kötve marad. Szolgáltató a szerződés megkötésére megtett ajánlatát (árajánlatát) mindaddig visszavonhatja, ameddig a szerződés nem jön létre, azaz ameddig a Megrendelő az árajánlatot el nem fogadja. Az árajánlat visszavonása a Szolgáltató szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttségét megszünteti.

A Szolgáltató és a Megrendelő közti szerződés akkor és annyiban jön létre, ha a Szolgáltató árajánlatát a Megrendelő elfogadja és elfogadó nyilatkozata – az ajánlati kötöttség időtartama alatt – a Szolgáltatóhoz megérkezik. Késedelmesen megtett, vagy a Szolgáltatóhoz az ajánlati kötöttség megszűnését követően megérkező elfogadás esetén nem jön létre szerződés. Az ajánlat elfogadásának kell tekinteni, ha a Megrendelő azzal való egyetértést kifejező egyértelmű nyilatkozatot tesz a Szolgáltatónak címezve. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az elfogadás lehetőségét kifejezetten az ajánlatban szereplő feltételekre korlátozza. Ennek megfelelőn, ha a Megrendelő a Szolgáltató árajánlatát eltérő tartalommal fogadja el, vagy elfogadó nyilatkozata az árajánlatban foglaltakhoz képest kiegészítő vagy eltérő feltételt tartalmaz, úgy az a Megrendelő részéről megtett új ajánlatnak minősül.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy elfogadó nyilatkozatának megtétele vételár fizetési és a Termék átvétele iránti kötelezettséggel jár, továbbá tudomásul veszi, hogy az árajánlat elfogadásával a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A szerződés létrejöttéről vagy létre nem jöttéről a Szolgáltató az ajánlati kötöttség időtartamának lejártát követő 48 órán belül visszaigazolást küld a Megrendelő részére.

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fentiek szerint létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, de a szerződés alapját képező árajánlat és annak elfogadása a Szolgáltató által iktatásra kerül, és azok a későbbeikben hozzáférhetőek lesznek.

6. Fizetési módok

A Megrendelő a Termék vételárát az árajánlatban szereplő módon teljesítheti, melyek a következők lehetnek:

 • on-line bankkártyás fizetés;
 • átutalás.

A fizetési módot és a fizetési határidőt a Megrendelő által elfogadott árajánlat tartalmazza.

7. Szállítás

A Szolgáltató a megrendelt Terméket – a Megrendelő által elfogadott árajánlat eltérő rendelkezésének hiányában – postai szolgáltató közreműködésével szállítja ki a Megrendelő részére. A Szolgáltató szállítási (teljesítési) határidejét az elfogadott árajánlat tartalmazza. A Szolgáltató határidőben teljesít, ha a Terméket a teljesítési határidő lejártáig a Megrendelőnek címezve a fuvarozónak (szállítást végző szolgáltatónak) átadja.

8. Számlázási feltételek

Az árajánlatban feltüntetett árak forintban értendők, és azok az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A szállítás díját a Termékre vonatkozó árajánlat tartalmazza, melyet Megrendelő minden esetben a Termék vételárával együtt fizet meg. A Termék ellenértékéről és a szállítás díjáról szóló számlát a Megrendelő elektronikusan, a megrendelés során megadott e-mail címen, vagy a Termék mellé csomagolva kapja kézhez.

9. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő informatikai eszközének (asztali és/vagy hordozható számítógép, táblagép, okostelefon stb.) bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért vagy az internet-csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Megrendelő számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. A Megrendelő köteles gondoskodni a Weboldalon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően a megfelelő vírusvédelemről.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért és azzal összefüggésben felmerült kárért felelősség nem terheli. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Megrendelő felé a posta (futárszolgálat) tevékenységi körében felmerülő okból bekövetkező késedelemért, kárért.

IV. Weboldal tartalmával kapcsolatos nyilatkozatok

1. A Weboldal tartalma

Egyebekben a Weboldal tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló tulajdona. A Weboldal eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak. A Weboldal bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár on-line, akár nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. A Szolgáltató minden jogát fenntartja a Weboldal egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weboldal vagy akár annak egy részletének vagy bármelyalkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása.

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a Weboldalon található valamennyi Termék megjelenítése, promotálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a Weboldal használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal vagy annak bármely része módosítható.

2. A jogosulatlan felhasználás követkeményei

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogok megsértése a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., Sztv.) jogkövetkezményeket vonják maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott stb.) oldalak vonatkozásában kárigényt állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben.

V. A fogyasztókra vonatkozó különleges szabályok

Amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül, rá a jelen, „Fogyasztókra vonatkozó különös szabályok” cím alatt szereplő rendelkezések is alkalmazandók. Amennyiben az általános szabályok és a fogyasztókra vonatkozó szabályok között eltérés van, abban az esetben utóbbi – fogyasztóra kedvezőbb szabályok – alkalmazásnak van helye.

1. A megrendelés módja

A Termékek megrendelésekor a Megrendelő legalább az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

 • vezetéknév, keresztnév
 • lakcím
 • szállítási cím
 • e-mail cím (amennyiben eltér)
 • telefonszám
 • a Termék specifikációja

2. Panaszkezelés

A Fogyasztó a Szolgáltatónak a Termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval a jelen általános szerződési feltételek I. címe alatt szereplő elérhetőségein.

3. Az elállás általános szabályai

Megrendelő elállási joga: a Megrendelő a kézhezvételtől (Termék átvételétől) számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű e-mailben megtett, vagy írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Megrendelő elállási jogát a szerződés létrejöttének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni. Az elállási jog határidőben érvényesítettnek tekintendő, ha a nyilatkozatot az Megrendelő a határidő lejárta előtt a Szolgáltatónak elküldte.

A Termék vételárának visszafizetése: Szolgáltató köteles Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, feltéve, hogy ezen határidőn belül a Megrendelő a Terméket sérülésmentesen visszaszolgáltatta a részére. Szolgáltatói elállás esetén a visszatérítendő összeget az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazva rendezi, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszaküldés költségei: elállás esetén a vásárlót kizárólag a Termék visszaküldésének költsége terheli. A Termék vételárát csak akkor áll Szolgáltató módjában visszatéríteni, ha a Megrendelő a Terméket sérülésmentesen visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldte: a Szolgáltató a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A Megrendelő az alábbi címre köteles a Terméket visszaküldeni: 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám körút 10.

4. Szavatosság, jótállás:

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. A kellékszavatosságról, termékszavatosságról szóló részletes tájékoztatót a jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza. A Termék vonatkozásában a Szolgáltató jótállással nem tartozik.

5. Panaszok kezelése

Panaszok kezelése: az ügyfél a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében jogosult panasszal élni a Szolgáltató tevékenységével, illetve mulasztásával összefüggésben. A Szolgáltató, mint vállalkozás a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (2) bekezdése alapján köteles a fogyasztónak minősülő ügyfél általi, – a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, szóban vagy írásban közölt – panasz fogadására és kezelésére. A Társaság a fogyasztónak minősülő ügyfél panaszáról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

6. Jogviták rendezése

A Megrendelő a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából elsősorban békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.). Felek a Békéltető Testület igénybevételének sikertelensége esetén változatlanul jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket egymással szemben érvényesíteni.

7. Magatartási kódex

A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

VI. Egyéb rendelkezések

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az I. pontban írt elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát a Weboldalt üzemeltető Szolgáltató munkatársainál munkanapokon 9:00-17:00 között.

Szolgáltató jogosult arra, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat egyoldalúan módosítsa. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF a közzétételkor lép hatályba.

Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, miszerint a Szolgáltató által kezelt személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatások, információk megadását Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztató honlapján (isc3d.hu) történő közzétételével teljesíti.

Alkalmazandó jog és joghatóság:
A jelen ÁSZF szerint létrejött szerződéses jogviszonyokra, amelyekre az Európai Parlament és a Tanács a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK rendeletének hatálya kiterjed, a fogyasztó és vállalkozás közötti kereskedelmi szerződésre alkalmazandó jog annak az országnak a joga, ahol a fogyasztó szokásos tartózkodási helye található.

Azokra a jelen általános szerződési feltételek szerint létrejött szerződéses jogviszonyokra, amelyekre az Európai Parlament és a Tanács a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK rendeletének hatálya nem terjed ki, a magyar jog az irányadó.

A fogyasztó a Szolgáltató ellen akár annak az országnak a bíróságai előtt, ahol a Szolgáltató székhellyel rendelkezik, akár – függetlenül a Szolgáltató székhelyétől – saját lakóhelyének bíróságai előtt indíthat eljárást. A fogyasztó ellen a Szolgáltató kizárólag a fogyasztó lakóhelyének bíróságai előtt indíthat eljárást.

A jelen ÁSZF-ben nem tárgyalt kérdésekben Magyarország és az Európai Unió jogszabályai alkalmazandók, különösen:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK-rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.)

A fogyasztókra vonatkozó különleges szabályok esetében különösen:

 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

Copyright © isc3d.hu – Minden jog fenntartva.